Arbejdsmarked

Direkte og indirekte diskrimination over for LGBT’er på arbejdsmarkedet er en realitet. Blandt andet derfor er op mod 40 % af alle LGBT’er ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet. LGBT Danmark arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi vejleder personer, der udsættes for diskrimination, og hjælper virksomheder med at håndtere spørgsmålet om kønsidentitet og seksuel orientering på arbejdspladsen.

Sådan arbejder vi
  • Oplyser LGBT personer om de gældende rettigheder i arbejdsmarkedslovgivningen og oplyse om deres muligheder for at klage samt rådgive om, hvordan de bedst muligt forbereder en eventuel klagesag.
  • Tilbyder konkret vejledning og støtte til LGBT personer, som mener sig udsat for diskriminerende handlinger af enhver slags i deres arbejdsliv.
  • Indsamler materiale om forekomst og karakteren af diskrimination samt tilskynde til forskning i LGBT personers forhold på arbejdsmarkedet.
  • Tager politiske initiativer til en styrkelse og forbedring af lovgivningen på antidiskriminationsområder, som f.eks. at forbedre adgangen til en nem og ukompliceret klagebehandling.
  • Skaber et samarbejde med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer for at synliggøre problemer og løsningsmuligheder for LGBT personer.
  • Arbejder for at arbejdspladser tager ansvar for at få større viden om udfordringer for LGBT personer og aktivt inddrager seksuel orientering og kønsidentitet i personalepolitikker og arbejdspladskulturer.
Rådgivning LGBT Danmark tilbyder støtte, konkrete råd, vejledning eller bare en snak til alle, der oplever direkte eller indirekte diskrimination på arbejdspladsen. Skriv til os.

Fagforeninger yder juridisk bistand Bliver man som lønmodtager chikaneret eller udsat for diskrimination på grund af seksuel orientering, er det en fordel at være medlem af en fagforening. De fleste fagforeninger tilbyder rådgivning og om nødvendigt retshjælp. Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU-netværket) tilbyder også en række værktøjer til at arbejde med seksuel orientering og kønsidentitet i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Læs mere på FIU’s hjemmeside.

Nyheder

LGBT Danmark bekæmper diskriminering på jobbet

Empatisk Arbejdsmarked Ledelsen og kollegaerne på arbejdspladserne har et stort ansvar for at skabe et rummeligt og rart arbejdsmiljø for alle medarbejdere uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. Om man som LGBT’er kan være “åben” eller “ærlig” om sit liv, handler i høj grad om den herskende kultur. Men titusindvis af danskere bliver ikke en del af arbejdspladsen på lige fod med deres heteroseksuelle kolleger. Det har store konsekvenser for LGBT’ernes sociale liv på arbejdspladsen og påvirker deres trivsel negativt. Det går også ud over deres evne til at levere gode resultater, hvilket går ud over virksomhedernes produktivitet.

På den baggrund har LGBT Danmark lanceret projektet Empatisk Arbejdsmarked, der skal reducere social eksklusion og diskriminering af LGBT’er på arbejdsmarkedet. Empatisk Arbejdsmarked iværksættes i danske virksomheder, i organisationer og på uddannelsesinstitutioner. Læs mere på Empatisk Arbejdsmarked.

Eksterne ressourcer Vilkårene på området seksualitet og arbejdsliv har stor bevågenhed nationalt såvel som internationalt. Læs mere herunder om hvem, der beskæftiger sig med hvad.

Danmark
Institut for Menneskerettigheder er frontløber for formulering af principper om mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet. Instituttet har desuden en dedikeret portal om fordelene for både ansatte og virksomheder ved åbenhed om seksuel orientering. Portalen har samlet best practices blandt alle typer af danske virksomheder og indeholder desuden redskaber og vejledninger til at arbejde med mangfoldighed og ligebehandling. Læs mere på instituttets hjemmeside.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af bla. seksuel orientering. Læs bl.a. om klagevejledning og afgørelser på nævnets hjemmeside.

Europa

LGBT-organisationen Stonewall i England gør en stor indsats for, at LGBT’er kan være sig selv på arbejdet uden problemer, og udarbejder bl.a. vejledende inklusionsforløb. Læs mere på Stonewalls hjemmeside.

Paraplyorganisationen ILGA-Europe beskæftiger sig også med arbejdsmarkedsforhold for LGBT’er. Læs om deres arbejde på området på ILGA-Europes hjemmeside.

European Trade Union Congress (ETUC), det europæiske LO, arbejder for lønmodtageres rettigheder for ligebehandling og respekt med baggrund i seksuel orientering og kønsidentitet. Læs mere på ETUC’s hjemmeside.

Publikationer FIU-netværket udgav i august 2015 en pjece om, hvordan man som tillidsvalgt eller kollega kan arbejde med ligestilling og diskrimination af LGBT’ er på arbejdspladsen. Hent pjecen LGBT-ligestilling på arbejdspladsen.

Epinion gennemførte i august 2016 en undersøgelse for fagforbundene LO, FTF og Akademikerne, der viste, at to ud af fem LGBT’er stadig skjuler deres orientering eller identitet på arbejdspladsen. Læs mere om undersøgelsen og fagforbundenes reaktioner. Hent målingen hos LO.

Europa-Kommissionen udgav i september 2016 en rapport om mangfoldighed på arbejdspladsen med erfaringer, råd og vejledninger til at forbedre arbejdsmiljøet til glæde for både LGBT’er og virksomheder. Hent rapporten The Business Case for Diversity in the Workplace: sexual orientation and gender identity – Report on good practices.

Se også denne artikel fra 2019: https://www.websiteplanet.com/blog/smb-guide-success-lgbtq-market-best-practices/